Valikvastustega Küsimused ja praktilised ülesanded

1. Milline on kaasaegsete tootmissüsteemide ühine eriomadus?

a) Lihtne hierarhiline struktuur
b) Keerukas hierarhiline struktuur
c) Ühekihiline struktuur
d) Detsentraliseeritud struktuur

Õige vastus: b) Keerukas hierarhiline struktuur

2. Mitmel tasandil on tootmissüsteemi hierarhia mudel?

a) Kaks
b) Kolm
c) Neli
d) Viis

Õige vastus: b) Kolm

3. Mis on kõige madalama hierarhiatasandi ülesanne tootmissüsteemides?

a) Tootmisprotsesside haldamine
b) Automaatne reaalajaline juhtimine
c) Administratiivsete ülesannete täideviimine
d) Majanduse ja organisatsioonilise tegevuse juhtimine

Õige vastus: b) Automaatne reaalajaline juhtimine

4. Milline tasand ühendab tootmissüsteemid operatiivsete ja administratiivsete ülesannete täitmiseks?

a) Esimene tasand
b) Teine tasand
c) Kolmas tasand
d) Neljas tasand

Õige vastus: b) Teine tasand

5. Mis on kolmanda tasandi ülesanne tootmissüsteemides?

a) Juhtimistegevuste elluviimine
b) Tootmisprotsesside jälgimine
c) Andurite ja täiturite haldamine
d) Logistika juhtimine

Õige vastus: a) Juhtimistegevuste elluviimine

6. Millised on kaasaegsete tootmissüsteemide struktuuri iseloomulikud omadused?

a) Ühekihiline arhitektuur
b) Kolmetasandiline hierarhia
c) Üksik juhtimistasand
d) Keskne juhtimissüsteem

Õige vastus: b) Kolmetasandiline hierarhia

7. Milline tasand on mõeldud tootmise juhtimiseks mõeldud võrkudele?

a) Informatsiooni tasand
b) Juhtimistasand
c) Tööväljatasand
d) Administreerimistasand

Õige vastus: b) Juhtimistasand

8. Mida sisaldavad tööväljatasandi sidevõrgud?

a) Andmebaase ja servereid
b) Programmeeritavaid loogikakontrollereid, andureid ja täitureid
c) Arvutivõrke ja internetti
d) Administratiivseid töökohti

Õige vastus: b) Programmeeritavaid loogikakontrollereid, andureid ja täitureid

9. Milline on hajusjuhtimissüsteemide (DCS) peamine alamsüsteem tootmise juhtimiseks?

a) Tsentraliseeritud süsteem
b) Hajusjuhtimissüsteem
c) Hübriidsüsteem
d) Automaatjuhtimissüsteem

Õige vastus: b) Hajusjuhtimissüsteem

10. Mida iseloomustab detsentraliseeritud vertikaalselt integreeritud hajusjuhtimissüsteemide arhitektuur?

a) Horisontaalne infovahetus
b) Vertikaalne hierarhiline ülesehitus
c) Ühekihiline struktuur
d) Keskne kontrollpunkt

Õige vastus: b) Vertikaalne hierarhiline ülesehitus

11. Mis on horisontaalselt integreeritud hajusjuhtimissüsteemi arhitektuuri põhisuunaks?

a) Vertikaalne infovahetus
b) Suletud arhitektuur
c) Avatud arhitektuur
d) Keskne juhtimine

Õige vastus: c) Avatud arhitektuur

12. Millised on töövälja võrkude põhifunktsioonid?

a) Administratiivsete ülesannete täitmine
b) Reaalajaline protsesside juhtimine
c) Andmeedastus ja andmete säilitamine
d) Logistika ja tarneahela haldamine

Õige vastus: b) Reaalajaline protsesside juhtimine

13. Mis iseloomustab vertikaalselt integreeritud hajusjuhtimissüsteemi alamsüsteeme?

a) Keskne kontroll
b) Iseseisvad hajusjuhtimissüsteemi komponendid
c) Ühekihiline struktuur
d) Manuaalne kontroll

Õige vastus: b) Iseseisvad hajusjuhtimissüsteemi komponendid

14. Mida võimaldavad horisontaalselt integreeritud arhitektuurid hajusjuhtimissüsteemis?

a) Ainult vertikaalset infovahetust
b) Ainult horisontaalset infovahetust
c) Nii vertikaalset kui horisontaalset infovahetust
d) Ainult lokaalse infovahetuse

Õige vastus: c) Nii vertikaalset kui horisontaalset infovahetust

15. Mis on hajusjuhtimissüsteemide horisontaalselt integreeritud arhitektuuriklassi põhifunktsioon?

a) Keskne juhtimine
b) Avatud protokollide kasutamine
c) Kaugsisendi ja -väljundiga süsteemid
d) Administratiivsete ülesannete täitmine

Õige vastus: c) Kaugsisendi ja -väljundiga süsteemid

Praktilised Ülesanded: Kaasaegsete Tootmissüsteemide Eriomadused

Lihtne tase

Ülesanne 1: Alamsüsteemide tuvastamine ja hierarhia määramine

Kirjeldus:
Loo skeem tootmissüsteemi hierarhilisest struktuurist, tuvastades ja paigutades alamsüsteemid õigetesse hierarhiatasanditesse (tööväljatasand, juhtimistasand ja informatsioonitasand).

Sammud ja juhised:

 1. Joonista tootmissüsteemi kolmetasandiline hierarhia.
 2. Tuvasta ja paiguta järgmised alamsüsteemid õigesse hierarhiatasandisse: andurid, PLC-d, seirearvutid, tööjaamad, juhtimisarvutid.

Eesmärk:
Õppida tuvastama ja paigutama erinevaid alamsüsteeme tootmissüsteemi hierarhias.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik alamsüsteemid on õigesti paigutatud.
 • Skeem on loogiline ja selge.

Ülesanne 2: Sidesüsteemide arhitektuuri tuvastamine

Kirjeldus:
Koosta sidesüsteemi arhitektuuri skeem, tuvastades ja paigutades erinevad võrgud informatsiooni tasandil, juhtimistasandil ja tööväljatasandil.

Sammud ja juhised:

 1. Joonista sidesüsteemi kolmetasandiline hierarhia.
 2. Paiguta informatsiooni tasandile põhivõrk, juhtimistasandile tootevalmistuse juhtimise võrgud ja tööväljatasandile programmeeritavad loogikakontrollerid, andurid ja täiturid.

Eesmärk:
Õppida tuvastama ja paigutama erinevaid sidesüsteemide võrgutasandeid.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik võrgud on õigesti paigutatud.
 • Skeem on loogiline ja selge.

Ülesanne 3: Hajusjuhtimissüsteemide komponentide tuvastamine

Kirjeldus:
Määratle ja paiguta hajusjuhtimissüsteemi komponendid vertikaalselt integreeritud hajusjuhtimissüsteemi arhitektuuri.

Sammud ja juhised:

 1. Joonista vertikaalselt integreeritud hajusjuhtimissüsteemi skeem.
 2. Paiguta kontrollerid, andmekogumisseadmed, seirearvutid ja operaatorjaamad skeemile.

Eesmärk:
Õppida tuvastama ja paigutama hajusjuhtimissüsteemi komponente vertikaalselt integreeritud arhitektuuris.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik komponendid on õigesti paigutatud.
 • Skeem on loogiline ja selge.

Keskmine tase

Ülesanne 1: Programmeeritava loogikakontrolleri (PLC) seadistamine tööväljatasandil

Kirjeldus:
Seadista PLC tööväljatasandil, ühendades andurid ja täiturid ning luues lihtsa juhtimisloogika.

Sammud ja juhised:

 1. Ühenda andurid ja täiturid PLC-ga.
 2. Loo lihtne juhtimisloogika, mis põhineb andurite sisendsignaalidel ja täiturite väljundsignaalidel.
 3. Testi süsteemi tööd ja veendu, et kõik ühendused ja loogika toimivad õigesti.

Eesmärk:
Õppida seadistama PLC-d ja looma lihtsat juhtimisloogikat tööväljatasandil.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik andurid ja täiturid on õigesti ühendatud.
 • Juhtimisloogika töötab tõrgeteta.
 • Süsteem toimib vastavalt seadistustele.

Ülesanne 2: Juhtimissüsteemi võrgu konfigureerimine juhtimistasandil

Kirjeldus:
Konfigureeri juhtimissüsteemi võrk, mis ühendab seirearvutid, tööjaamad ja PLC-d, tagades turvalise ja usaldusväärse andmevahetuse.

Sammud ja juhised:

 1. Määra iga seadme IP-aadress ja MAC-aadress.
 2. Loo võrgukonfiguratsioon, mis hõlmab DHCP, DNS ja muude võrguteenuste seadistamist.
 3. Testi võrguühendust ja andmevahetust, veendu, et kõik seadmed suhtlevad õigesti.

Eesmärk:
Õppida konfigureerima juhtimissüsteemi võrku juhtimistasandil.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik seadmed on õigesti konfigureeritud ja ühendatud.
 • Andmevahetus toimib tõrgeteta.
 • Võrk on turvaline ja usaldusväärne.

Ülesanne 3: Hajusjuhtimissüsteemi (DCS) konfigureerimine ja testimine

Kirjeldus:
Konfigureeri ja testi hajusjuhtimissüsteemi, mis põhineb vertikaalselt integreeritud arhitektuuril.

Sammud ja juhised:

 1. Määra ja paigalda kõik hajusjuhtimissüsteemi komponendid (kontrollerid, andmekogumisseadmed, seirearvutid).
 2. Konfigureeri süsteemi avatud arhitektuur, kasutades võrgustandardeid ja protokolle nagu Ethernet ja TCP/IP.
 3. Testi süsteemi tööd, veendu, et kõik komponendid suhtlevad õigesti ja süsteem töötab ootuspäraselt.

Eesmärk:
Õppida konfigureerima ja testima hajusjuhtimissüsteemi vertikaalselt integreeritud arhitektuuris.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik komponendid on õigesti konfigureeritud ja paigaldatud.
 • Andmevahetus toimib tõrgeteta.
 • Süsteem töötab vastavalt seadistustele.

Kogenud tase

Ülesanne 1: Kaugjuhtimissüsteemi seadistamine ja integreerimine

Kirjeldus:
Seadista kaugjuhtimissüsteem, mis ühendab tootmisüksused ja võimaldab reaalajas seiret ja juhtimist.

Sammud ja juhised:

 1. Paigalda ja konfigureeri kaugjuhtimisseadmed, nagu SCADA ja HMI.
 2. Loo turvaline andmeühendus, kasutades VPN ja krüpteerimismeetodeid.
 3. Integreeri süsteem olemasoleva juhtimisvõrguga ja testi reaalajas seiret ja juhtimist.

Eesmärk:
Õppida seadistama ja integreerima kaugjuhtimissüsteemi tootmisüksustega.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik seadmed on õigesti paigaldatud ja konfigureeritud.
 • Andmeühendus on turvaline ja usaldusväärne.
 • Reaalajas seire ja juhtimine toimivad tõrgeteta.

Ülesanne 2: Hajusjuhtimissüsteemi (DCS) optimeerimine

Kirjeldus:
Optimeeri hajusjuhtimissüsteemi, et parandada jõudlust ja töökindlust, kasutades uusimaid tehnoloogiaid ja parimaid praktikaid.

Sammud ja juhised:

 1. Analüüsi süsteemi praegust seisukorda ja tuvastage kitsaskohad.
 2. Rakenda uuendusi ja optimeerimistehnikaid, nagu intelligentsete sensorite ja täiturite kasutamine.
 3. Testi ja jälgi süsteemi töö parandusi, veendudes, et kõik optimeerimised on tõhusad.

Eesmärk:
Õppida optimeerima hajusjuhtimissüsteemi, et parandada selle jõudlust ja töökindlust.

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõik kitsaskohad on tuvastatud ja lahendatud.
 • Uuendused ja optimeerimised on tõhusad.
 • Süsteemi jõudlus ja töökindlus on paranenud.

Ülesanne 3: Avatud arhitektuuriga hajusjuhtimissüsteemi projekteerimine

Kirjeldus:
Projekteeri ja rakenda avatud arhitektuuriga hajusjuhtimissüsteem, mis kasutab uusimaid standardeid ja protokolle.

Sammud ja juhised:

 1. Koosta süsteemi arhitektuuriplaan, kasutades standardeid nagu Ethernet ja TCP/IP.
 2. Paigalda ja konfigureeri kõik vajalikud komponendid, sealhulgas kontrollerid, andmekogumisseadmed ja seirearvut